لیست اخبار صفحه :1
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه...
با حضور سرپرست دفتر نهاد:

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه...

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 در اتاق سرپرست دانشگاه برگزار شد.