تلفن های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

034-33257169

034-31323016

دفتر امور خواهران نهاد  

034-33257257

آدرس: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر

کدپستی: 7616914111

لیست اخبار صفحه :1